گذری بر زندگی نامه زنده یاد ایلخانی محمدی گراوند

بزرگمردی از تبار حسن خان(حَسکَه محمدی گراوند) سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز مُرده آن است که به نکوئی نامش نبرند

گذری بر زندگی نامه زنده یاد ایلخانی محمدی گراوند

بزرگمردی از تبار حسن خان(حَسکَه محمدی گراوند) سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز مُرده آن است که به نکوئی نامش نبرند

مشخصات بلاگ

ایلخانی محمدی گراوند
باوه اسد ،برنو وسط، سورای جدران ،هوماری طریان(اسم پدر و یکی از فرزندانش اسد ،تفنگ برنو، اسم اسبش جدران که در نوع خود بی نظیر بود و همواری زمین های سرطرهان)

آخرین نظرات
‍ قسم نامه ی با امضای قرآن مجید در سال 1304 در قیام علی محمدخان امیراعظم با حضور جمعی از بزرگان دیار طرهان

مرحوم مه ولی از افراد نیکنام طایفه کوشکی است که منزل ایشان در آن زمان به مهمان خانه ملک احمدخان احمدی کوشکی شهرت داشته است.
کدخدا مه ولی از افراد مورد احترام مرحوم علی محمدخان امیراعظم غضنفری بود که قیام علی محمدخان امیراعظم در سال 1304 در منزل ایشان با امضای قران مجید با حضور جمع کثیری از بزرگان طرهان که امضای آنها در صفحه ها مشخص است کلید خورد.
این قران نسخه دویست سال پیش و منسوب به مرحوم آقا احمدی کوشکی که از طرف ایشان به مرحوم کدخدا مه ولی هدیه داده می شود.
تصاویر این قران و نسخه امضاء شده قسم نامه قیام به خط شیخ امیدعلی اولادقباد در ذیل آمده است.
از کسانی که نامشان در قسم نامه آمده است میتوان امیراعظم غضنفری،ملک احمدخان احمدی،سام خان محمدی،
ایلخانی محمدی،خسروخان احمدی،سیف اله احمدی،حسام قلی خان احمدی،ناصر خان محمدی،مهرعلی خان محمدی،ایمان خان محمدی نام برد.

🌐کانال بزرگان و نوادگان دیار طرهان و زاگرس

با تشکر از پژوهش و زحمات آقای احسان احمدی کوشکی